Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Poskytované služby

Poskytované služby:

Občanské právo:

 • ochrana osobnosti
 • právo duševního vlastnictví
 • společné jmění manželů (zúžení společného jmění manželů,
  vypořádání společného jmění manželů)
 • podílové spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání)
 • zástavní právo, zadržovací právo
 • zajištění závazků (uznání dluhu, smluvní pokuta, ručení, zajišťovací převod práva)
 • závazkové vztahy: např. nájem a podnájem, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o sdružení, včetně smluv nepojmenovaných
 • dědické právo
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • ochrana spotřebitele


Obchodní právo:

 • nekalá soutěž
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny v obchodních společnostech (valné hromady, zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů)
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • obchodní rejstřík a řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • prodej podniku, nájem podniku
 • závazkové vztahy: např. obchodní zastoupení, tiché společenství, smlouva o koupi najaté věci


Pracovní právo:

 • pracovní smlouvy, pracovní řády, vnitřní předpisy
 • ukončování pracovních poměrů, nároky z neplatného skončení pracovního poměru
 • ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnanců
 • odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích
 • kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání

Rodinné právo:

 • rozvody manželství
 • zrušení registrovaného partnerství
 • výživné
 • úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem i po rozvodu


Směnečné a šekové právo

Insolvenční právo:

 • příprava a podání insolvenčního návrhu,
 • zastupování věřitelů a dlužníků v insolvečním řízení, podávání přihlášek do insolvenčního řízení

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného a zúčastněné osoby v trestním řízení

Správní právo:

 • zastupování v přestupkovém řízení a v řízení o jiných správních deliktech
 • katastr nemovitostí
 • stavební řízení
 • zastupování v řízení ve správním soudnictví (sepis žaloby, sepis kasační stížnosti)

Ústavní právo:

 • sepis ústavních stížností
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem


Sporné řízení:

 • vymáhání pohledávek
 • poradenství před i po podáním žaloby, pomoc při smírném řešení sporů, zastupování v řízení před soudy, zastupování v rozhodčím řízení


Mezinárodní právo soukromé